Analýza odvetvia a konkurencie

Analýza odvetvia a konkurencie je súčasťou marketingovej analýzy. Hybné sily konkurencie: 1) konkurencia v odvetví 2) potenciálna nová konkurencia 3) hrozba substitučných produktov 4) vyjednávacia …

SWOT analýza

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a …

Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, …

Plánovanie produktu

Čo by mal marketingový plán obsahovať ? Marketingové plány by mali byť jednoduché a výstižné. Najväčší predstaviteľ firmy potrebuje poznať ciele, stratégiu a náklady na …

Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z najdôležitejších výstupov marketingového procesu. Obsah marketingového plánu: 1. Prehľadné zhrnutie a timing Prehľadné zhrnutie a timing predstavuje stručný prehľad navrhovaného …

Marketingové plánovanie

Charakter a obsah marketingového plánovania Plánovanie je projektovanie budúcnosti organizácie. Plány pomáhajú stanovovať ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie. Plánovanie okrem toho: pomáha koordinovať …