Balanced Scorecard

Možnosti rozvoja podniku závisia od pružných faktorov, ako sú: pripravenosť k nasadeniu, schopnosť učiť sa, inovačná sila pracovníkov, využívanie možností informačnej spoločnosti atď., ale to …

Analýza odvetvia a konkurencie

Analýza odvetvia a konkurencie je súčasťou marketingovej analýzy. Hybné sily konkurencie: 1) konkurencia v odvetví 2) potenciálna nová konkurencia 3) hrozba substitučných produktov 4) vyjednávacia …

SWOT analýza

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a …