Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, …

Plánovanie produktu

Čo by mal marketingový plán obsahovať ? Marketingové plány by mali byť jednoduché a výstižné. Najväčší predstaviteľ firmy potrebuje poznať ciele, stratégiu a náklady na …

Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z najdôležitejších výstupov marketingového procesu. Obsah marketingového plánu: 1. Prehľadné zhrnutie a timing Prehľadné zhrnutie a timing predstavuje stručný prehľad navrhovaného …

Marketingové plánovanie

Charakter a obsah marketingového plánovania Plánovanie je projektovanie budúcnosti organizácie. Plány pomáhajú stanovovať ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie. Plánovanie okrem toho: pomáha koordinovať …

Zavedenie ERP do podniku

Každý podnik, ktorý uvažuje nad zavedením nového, prípadne zmene aktuálneho informačného systému (v tomto prípade sa jedná o informačný systém ERP), stojí pred množstvom neľahkých …

Marketing

Charakterizujte podstatu marketingu a jeho základné úlohy Marketing vznikol v USA ako odozva na výzvu priemyselne vyspelej ekonomiky, resp. ekonomiku prebytku a masovej spotreby, v …

Biznis plán hotela

Názov biznis plánu: Wellness hotel Massage Zhrnutie Výstavba wellness hotela, v ktorom sa budú poskytovať wellness služby, na ktoré je hlavne zameraný. Hotel sa bude nachádzať …

Marketing nákupu a jeho etapy

Marketing nákupu Marketing nákupu je chápaný dvojako: Proaktívny prístup zákazníka, ktorý optimalizuje strednodobé a dlhodobé nákupy z hľadiska vlastných nákladov. Kvalitatívna a kvantitatívna technika, ktorá …