Marketing

Charakterizujte podstatu marketingu a jeho základné úlohy Marketing vznikol v USA ako odozva na výzvu priemyselne vyspelej ekonomiky, resp. ekonomiku prebytku a masovej spotreby, v …

Biznis plán hotela

Názov biznis plánu: Wellness hotel Massage Zhrnutie Výstavba wellness hotela, v ktorom sa budú poskytovať wellness služby, na ktoré je hlavne zameraný. Hotel sa bude nachádzať …

Marketing nákupu a jeho etapy

Marketing nákupu Marketing nákupu je chápaný dvojako: Proaktívny prístup zákazníka, ktorý optimalizuje strednodobé a dlhodobé nákupy z hľadiska vlastných nákladov. Kvalitatívna a kvantitatívna technika, ktorá …

Balanced Scorecard

Možnosti rozvoja podniku závisia od pružných faktorov, ako sú: pripravenosť k nasadeniu, schopnosť učiť sa, inovačná sila pracovníkov, využívanie možností informačnej spoločnosti atď., ale to …