Krízový manažment

Kríza je štádium životného cyklu podniku, kde počas dlhodobého časového obdobia dochádza k nepriaznivému vývoju jeho výkonného potenciálu, trhovej hodnoty, likvidity a pod. Viac sa o kríze v podniku a jej riešení dočítate v článku Kríza v podniku: príznaky, signály a riešenia krízy.

Podnik v kríze

Charakteristické znaky podniku v kríze:

 1. podnik je dlhodobo stratový a dlhodobo platobne neschopný
 2. podnik sa vyznačuje síce dielčími, ale závažnými problémami, ktoré pri ich zanedbaní môžu viesť až k jeho likvidácii
 3. podnik sa zdanlivo javí ako úspešný, avšak v dôsledku extrémneho rastu trvalo naráža na nedostatok kapitálu

Riešenie krízovej situácie

Riešenie krízovej situácie môže byť:

 • preventívne – v podniku sa vypracuje a aktualizuje krízový plán, aby sa priebežne odstraňovali možné zdroje krízy
 • represívne – uplatnenie krízového manažmentu

Krízový manažment

Krízový manažment začína pôsobiť v podniku, keď obchodná a hospodárska politika prechádza z útoku do obrany. Krízový manažment minimalizuje škody a straty a je tvorený vrcholovými pracovníkmi, doporučujú sa aj externí odborníci (objektívnosť, nestrannosť).

Ciele krízového manažmentu

Hlavným cieľom krízového manažmentu je vedieť identifikovať potenciálne riziká v organizácii, ktoré môžu prispieť k vzniku krízy. Zároveň v prípade prepuknutia krízy v organizácii vedieť adekvátne reagovať a prijať čo najoptimálnejšie riešenie na jej zvládnutie.

Medzi hlavné ciele krízového manažmentu patria:

 • posudzovať potenciálne riziká v podniku, ktoré by mohli prispieť k vzniku krízových javov,
 • popísať predpokladaný vývoj a priebeh krízy a posúdiť negatívne dôsledky krízy na podnik,
 • primerane reagovať na vzniknutú situáciu a prijať adekvátne riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy,
 • dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať dopady krízy

Úlohy krízového manažmentu

Medzi zásadné úlohy krízového manažmentu patria:

 • neustále diagnostikovanie stavu podniku
 • identifikácia rizík a ich hodnotenie
 • návrh opatrení v prípade nežiadúcej situácie
 • kontrola týchto opatrení
 • ozdravné opatrenia
 • preventívne opatrenia
 • vzdelávacie procesy

Úlohy krízového manažmentu z časového hľadiska

Plnenie úloh krízového manažmentu možno rozdeliť do troch období:

 1. prípravné obdobie na riešenie krízových javov,
 2. vykonávacie obdobie riešenia krízových javov,
 3. obdobie po skončení krízových javov.

Úlohy krízového manažmentu v prípravnom období

Prvoradou úlohou v prípravnom období je prevencia. Ďalšie úlohy krízového manažmentu:

 1. spracovanie a prijatie komplexnej stratégie krízového manažmentu,
 2. vytypovanie potenciálnych rizík a ich možných negatívnych účinkov na zamestnancov a materiálne hodnoty,
 3. následné vypracovanie krízového plánu činnosti a príprava na riešenie krízy,
 4. školenie a odborná príprava nielen pracovníkov krízového manažmentu, ale aj ostatných pracovníkov podniku,
 5. znižovanie rizík v nadväznosti na vyhodnotenie možného vzniku krízových javov,
 6. trvalé monitorovanie rizikových javov, prijímanie opatrení a eliminovanie negatívnych faktorov.

Úlohy krízového manažmentu vo vykonávacom období

V tomto období je dôležité:

 1. získanie podrobných informácii o kríze,
 2. po získaní informácií prijať adekvátne opatrenia na riešenie krízy,
 3. určenie oficiálneho hovorcu počas krízy a podávanie informácií,
 4. zabránenie šíreniu paniky medzi zamestnancami dostatočným informovaním,
 5. prerušenie činností, ktoré nesúvisia s riešením krízy, prípadne by mohli negatívne
 6. ovplyvniť priebeh krízy,
 7. pravidelné podávanie informácií o priebehu krízy.

Úlohy krízového manažmentu v období po skončení krízy

Obdobie po skončení krízy má tiež veľký význam pre krízový manažment. V tomto období sa plnia nasledovné úlohy:

 1. analyzovanie dôsledkov krízy,
 2. odstraňovanie následkov krízy až po dosiahnutie predkrízového stavu,
 3. zabezpečenie podrobnejšieho monitorovania rizikových faktorov, ktoré sa podieľali na vzniku krízy,
 4. obnovenie opätovnej prevádzky podniku.

Modely a metódy v krízovom manažmente

Medzi základné modely a metódy v krízovom manažmente patria:

 • metódy prognózovania
 • štatistické techniky (analýza trendov a cyklov, korelačná analýza, matematické modely)
 • subjektívne techniky
 • SWOT analýza
 • metódy časových trendov
 • finančné analýzy

Ako dostať podnik z krízy?

Spôsoby vyvedenia podniku z krízy:

 • konsolidácia – pri konsolidácii sa v zásade zachová predmet podnikania aj organizačná štruktúra; často sa mení manažment podniku, štýl riadiacej práce, metódy kontroly
 • sanácia – podnik má množstvo stratových ohnísk, ktorých sa potrebuje zbaviť; v podniku ostáva iba zdravé jadro, ktoré neprodukuje stratu
 • transformácia – podnik sa mení na inú právnu formu alebo rozdeľuje na viacero podnikov
 • fúzia – je spôsob záchrany, keď podnik v úpadku splýva s ďalším podnikom

Komentáre k článku Krízový manažment (2)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥