Analýza odvetvia a konkurencie

Analýza odvetvia a konkurencie je súčasťou marketingovej analýzy. Hybné sily konkurencie: 1) konkurencia v odvetví 2) potenciálna nová konkurencia 3) hrozba substitučných produktov 4) vyjednávacia …

SWOT analýza

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a …

Analýza odvetvia

Čo sú strategické skupiny v odvetví a aký majú význam z hľadiska stratégie? Strat. skupiny: niekoľko súperiacich podnikov, ktoré používajú podobné metódy konkurovania a zaújímajú …

Externá diagnostika

Charakterizujte obsah externej strategickej diagnostiky 1. Analýza makroprostredia – faktory pôsobiace v celej ekonomike2. Analýza mikroprostredia – odvetvoré prostredie:obchodníci, partneri, konkurencia, klienti 3. Strateg. segmentácia-odvetvie …

Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, …

Plánovanie produktu

Čo by mal marketingový plán obsahovať ? Marketingové plány by mali byť jednoduché a výstižné. Najväčší predstaviteľ firmy potrebuje poznať ciele, stratégiu a náklady na …