Model siedmich S podľa firmy McKinsey

Charakterizujte model siedmich „S“ podľa firmy McKinsey a jeho význam pre implementáciu stratégie.
Stratégia (strategy). Zosúladený súbor aktivít zameraný na získanie udržateľnej konkurenčnej výhody pred konkurenciou, zlepšenie pozície v očiach zákazníkov alebo alokácia zdrojov.
Organizačná štruktúra (structure). Organizačná schéma a prílohy, ktoré ukazujú, kto je komu zodpovedný a ako sú rozdelené a integrované úlohy.
Systémy (systems). Procesy a toky, ktoré ukazujú, ako podnik priebežne funguje (informačné systémy, systémy kapitálového rozpočtovania, výrobné procesy, systémy kontroly kvality, systémy na merania výkonu).
Štýl (style). Riadiaci štýl vrcholového vedenia (rozdeľovanie času a pozornosti, symbolické konanie, vodcovské zručnosti). Dôležitejšie ako vyhlásenia manažérov je ich správanie.
Osadenstvo (staff). Pracovníci v podniku skúmaní nie z hľadiska konkrétnych jednotlivcov, ale podnikovej demografie.
Vyznávané hodnoty (shared values). Hodnoty, ktoré pretrvávajú a určujú osud podniku. Musí ich vyznávať väčšina ľudí v podniku, aby udržali sústavu siedmich S celistvú.
Zručnosti (skills). Schopnosti, ktorými sa vyznačuje podnik ako celok na rozdiel od jednotlivcov v ňom. Niektoré podniky najímajú len najlepších a najbystrejších pracovníkov, a pritom nedokážu spraviť zdanlivo jednoduché veci, kým iné uskutočňujú mimoriadne činy s obyčajnými ľuďmi.
Tento model je založený na predpoklade, že všetkých sedem premenných sa musí nachádzať vo vzájomnom súlade, aby implementácia stratégie bola úspešná. Vyznávané hodnoty sú jadrom sústavy. Vyjadrujú hlavné túžby a ašpirácie podniku. Odpovedajú na otázky: „Kto sme?, Čo robíme?, Kam smerujeme?, Ako sa tam dostaneme?. “ Stmeľujú podnikovú kultúru a dodávajú jej silu. Úspešná implementácia závisí od vhodnej kultúry, ktorá jestvuje len vtedy, ak všetkých sedem S koordinovane spolupracuje.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥