Externá diagnostika

Charakterizujte obsah externej strategickej diagnostiky
1. Analýza makroprostredia – faktory pôsobiace v celej ekonomike
2. Analýza mikroprostredia – odvetvoré prostredie:obchodníci, partneri, konkurencia, klienti
3. Strateg. segmentácia-odvetvie treba segmentovať = vymedzia sa hranice a robí sa analýza
4. Analýza konkurencie
5. Analýza dopytu a ponuky

Na čo sa zameriava analýza mikroprosterdia v rámci strategickej diagnostiky
Mikroprostredie– odvetvové prostredie, bezprostredné okolie podniku.
1. parametre = hybné sily odvetvia (hlavné tendencie vývoja, miera rastu, štádium život. cyklu, inovácie a zmeny, nákladové charakteristiky, vstupné a výstupné bariéry, vplyv globalizácie, politiky, rizikovosť…)
2. konkurenčné sily- existujúca a potenciálna konkurencia, dodávatelia a odberatelia, substitúty
3. kľúčové faktory úspechu- konkurenčné výhody
4. strategické skupiny firiem- ich stratégie
5. celková atraktívnosť odvetvia- rastový potenciál, konkurencia, ziskovosť, stabilita, vstupné bariéry

Na čo sa zameriava analýza dopytu a ponuky v rámci strategickej diagnostiky
analýza dopytu– vývoj dopytu, veľkosť dopytu, charakter, štruktúra a povaha dopytu, kúpyschopnosťanalýza ponuky– analýza konkurencie, výrobné kapacity v segmente, štruktúra nákladov v segmente, ekonomika sektora do ktorého vpadá segment, distribúcia, finančný systém, technologické a sociálne aspekty

Čo je obsahom a hlavným nástrojom analýzy konkurencie.
Porter – 5 hlavných faktorov: existujúce konkurenčné podniky a potenc. konkurenti, substitúty, dodávatelia a odberatelia, nátlakové skupiny, štát

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥